تبلیغات
GEOLOGY - گسل‎هاى ایران مرکزى
 
از آتشی که برای کافران آماده شده است بترسید

گسل‎هاى ایران مرکزى

نوشته شده توسط :علی امینی
یکشنبه 27 بهمن 1387-07:50 بعد از ظهر

 

» گسل دورونه (گسل کویر بزرگ)

» گسل میامى  (شاهرود)

» گسل پشتبادام

» گسل قم زفره

» گسل دهشیر (نایین بافت)

» گسل نایبند

 

 

 

گسل دورونه (گسل کویر بزرگ) :

گسل دورونه (ولمن، 1966) یا گسل کویر بزرگ (اشتوکلین، 1973)، حدود 700 کیلومتر طول دارد که از نایین، در یک راستاى شمال خاورى جنوب باخترى تا ناحیه دورونه در جنوب باخترى کاشمر ادامه دارد و از دورونه، با یک روند خاورى باخترى، با خمیدگى به سمت جنوب، تا مرز افغانستان ادامه مییابد (شکل 9-5). به نظر میرسد گسل دورونه ادامه گسل خاورى باخترى هرات افغانستان است. از آنجا که جابهجایى دو گسل درونه و هرات در حدود 100 کیلومتر است، به نظر میرسد حرکت چپگرد گسل هریرود باعث جدایى و جابهجایى این دو گسل شده است.

در امتداد این گسل، بلوکها به دو صورت چپگرد و راستگرد حرکت کردهاند ولى بدون شک یکى از آخرین حرکتهاى آن از نوع راستگرد است. برخى از زمینشناسان، گسل نایین  بافت را دنباله گسل درونه دانسته و بر این باورند که این گسل، در حقیقت یک گسل کاتانگایى با روند شمالى   جنوبى  است که بعدها در اثر حرکت کوهزایى کالدونى تغییر جهت داده است که این نظر نیاز به بازنگرى دارد.

.

تأثیر قابل ملاحظه این گسل بر روى بادزنهاى آبرفتى کوهپایهاى و نیز بر روى رسوبات جوان کویرى گویاى حرکات جوان کواترنرى آن است. ولمن از روى جابهجاییهاى موجود در رسوبات آبرفتى، حرکت چپگردى به میزان 200 متر را پیشنهاد میکند. در حالى که، چالنکو (1973) با مطالعه حدود 60 کیلومتر از طول این گسل بین تربتحیدریه و کاشمر، به حرکات قائم این گسل اشاره دارد. به باور چالنکو، دو زمینلرزه 1904 کاشمر و 1923 تربتحیدریه مربوط به حرکتهاى این گسل است.

. گسل كمانی درونه در بخش شرقی روند شمال غرب -  جنوب شرق با سازوكار برشی فشاری راستگرد و بخش غربی آن شمال غرب -  جنوب شرق با سازوكار برشی فشاری چپگرد عمل می كند . شناخت آن بر روی نقشه، عكس هوایی و در سطح زمین بسیار راحت است . واحدهای سنگی در دو طرف این گسل كاملاً مختلف هستند . در شمال این گسل افیولیت ملانژهای و آذر آواری های ناحیه سبزوار و تربت حیدریه و در جنوب سنگهای نئوژن و رسوبات پالئوزوئیك -  مزوزوئیك دیده می شود . در یك منطقه مثلث شكل در شمال گسل ( بعبارت دیگر شاخة فرعی گسل درونه بنام گسل ریواش ) موجب راندگی یك بخش مثلثی شكل بر روی ناحیة سبزوار شده كه اصطلاحاً  مثلث تكنار  نامیده می شود . بریدگی رسوبات كواترنر در ناحیة درونه ، بردستكن و ناحیة جغتای تغییر مسیر آبراهه‌ها ، رانده شدن واحدهای افیولیت ملانژ و آذر آواری بر روی دشت كاشمر و فعالیت چشمه‌های گسلی و كانه‌زایی در پهنة برشی، همه حكایت از فعال بودن این گسل در عهد حاضر است . بر اساس مطالعات ژئوفیزیك پی سنگ ایران توسط این گسل قطع شده و از پركامبرین تا عهد حاضر فعال بوده است .

 

 

گسل میامى  (شاهرود) :

گسل میامى یکى از گسلهاى طولى و عمده ایران مرکزى است که از خاور شاهرود تا مرز افغانستان ادامه دارد. گسلی كمانی شكل است كه عمدتاً مرز بین ایالات ساختاری بینالود و كویر سبزوار را تشكیل داده است . محدوده گسترش گسل از غرب شاهرود تا نواحی تایباد است . گسل دارای دو بخش شرقی و غربی می باشد. كه بخش غربی آن شمال شرق -  جنوب غرب است . بخش شرقی آن  شمال غرب -  جنوب شرق است . بخش غربی حركت چپگرد و بخش شرقی آن حركت راستالغز راستگرد دارد . به این گسل ، گسل شاهرود نیز می‌گویند . در بخش شرقی گسله‌های فرعی از این گسل بوجود آمده كه یكی از آنها گسلة سنگ بست شاندیز است كه مرز بینالود و كپه داغ را در جنوب مشهد تشكیل داده است . این گسل یكی از قدیمی ترین گسلهای پوستة ایران است كه فعالیت آن از پركامبرین تا عهد حاضر قابل شناسایی است .نبوى (1355) این گسل را ادامه خاورى گسل عطارى و یا گسل سمنان میداند که ممکن است بخش خاورى آن تا گسل هرات در افغانستان ادامه داشته باشد.

در نواحى میامى عباسآباد (خاور شاهرود) این گسل، مرز شمالى مجموعههاى افیولیتى موجود در منطقه را مشخص میکند. بنابراین، این گسل میتواند مرز شمالى کافت سبزوار شاهرود باشد . بر پایه گزارش اشتامفلى (1978)، گسل میامى تا آخرین مراحل چینخوردگى آلپى در پلیوسن حرکت راستگرد داشته است.

 

 

گسل پشتبادام :

از گسلهاى قدیمى (پرکامبرین) و ژرف و خمیده ایران مرکزى است که در ایجاد فرابوم و فروبومها و تفکیک رخسارههاى ناحیه پشتبادام نقش داشته است.

دارای روند شمال شرق -  جنوب غرب است . در واقع از شمال غرب مثلث مركزی نیز محسوب می شود . انتهای شمالی آن به گسلة درونه می‌پیوندد . گسل پشت بادام در طول خود دارای سازوكارهای متفاوتی است بطوریكه هم معكوس و هم راستالغز عمل می‌كند . حركت راستالغز آن گاهی راستگرد و در بعضی بخشها چپگرد بوده كه حركت پیچیده‌ای از این گسل را بوجود آورده است . در باره حرکت افقى آن  نمیتوان دلیلى ارائه کرد، ولى راستگرد بودن آن محتمل است.در طول گسل تغییر شكلهای متعددی به چشم می‌خورد كه حاكی از پیچیدگی عملكرد این گسل در این منطقه است . در طول گسل پشت بادام زون برشی خردشدة نسبتاً عریضی بوجود آمده كه كانی سازی‌های متعدد سرب و روی همچنین آهن را باعث شده است (  مشابه سرب و روی ناحیة راونج ) .

 

گسل قم زفره :

این گسل روند شمال باخترى جنوب خاورى دارد. یك گسل مركب با دو روند متفاوت است . بخش شمالی تـقریباً به موازات زاگرس ( N130 )  و بخش جنوبی ( از قم تا  زفره ) تـقریباً دارای روند N165  است . این گسل در واقع نوار نطنز -  بزمان را قطع كرده . دارای سازوكار راستگرد بوده و موجب جابجایی پلكانی یا  En- Echelon   در نوار نطنز -  بزمان شده است . در منطقة قم پیچش گسل به سمت غرب موجب برپایی ارتفاعات قم بر روی حوضة فروافتادة قم شده است . سازو كار گسلة قم بیشتر راستالغز راستگرد ولی با مؤلفة معكوس است نقشههاى زمینشناسى موجود، گسل زفره را  ادامه گسل تبریز نشان میدهند که از 2 کیلومترى باختر شهرستان نطنز گذشته و تا جنوب زفره ادامه مییابد ولى تصور میشودکه تا باتلاق گاوخونى ادامه داشته باشد. این گسل راستگرد قائم تا نزدیک به قائم است که به طرف خاور خوابیدگى دارد و در ناحیه نطنز، سنگهاى کرتاسه را به میزان دو کیلومتر جابهجا کرده است (نبوى، 1355). به باور گروهى از زمینشناسان، این گسل و گسلهاى موازى آن (گسل کاشان، گسل غرب اردستان، گسل ساوه) در پیدایش سنگهاى آتشفشانى نوار ارومیه بزمان نقش مؤثرى داشتهاند.

 

 

گسل دهشیر (نایین بافت) :

این گسل 350 کیلومترى (به احتمال 500 کیلومترى)، روند شمال شمال باخترى جنوب جنوب خاورى و شیب نزدیک به قائم دارد که از جنوب باخترى شهرستان نایین شروع و تا نزدیک سیرجان ادامه مییابد. از دهشیر تا شهربابک، قسمتى از آمیزههاى افیولیتى  ایران مرکزى  در بخش باخترى آن و در طول بیش از 200 کیلومتر رخنمون دارد که ممکن است نشانگر مرز جنوب باخترى ریزقاره ایران مرکزى باشد.

از دهشیر به طرف شمال، این گسل تغییر جهت داده و تا نایین ادامه مییابد  (نبوى، 1355). تغییر جهت گسل دهشیر، مدیون گسل دیگرى به نام ندوشن مروست است که در کفه ابرقو - سیرجان، سبب جابهجایى گسل دهشیر شده است. ادامه جنوبى این گسل روشن نیست ولى ممکن است تا فروافتادگى جازموریان و حتى مرز پاکستان ادامه داشته باشد.

بریده شدن رسوبات کواترنرى به وسیله این گسل، گویاى حرکات کواترنرى آن است. اگر چه شیب گسل نزدیک به قائم دانسته شده ولى این گسل با یک حرکت راستگرد، سبب جابهجایى رسوبات کرتاسه بالا به میزان 50 کیلومتر شده است (عمیدى، 1975). هیچ کانون زمینلرزهاى بر روى این گسل گزارش نشده، ولى رخداد زمینلرزه بسیار محتمل است (بربریان، b 1976).

اسامی متعدد آن ده شیر یا نائین -  بافت  است . روند آن شمال غرب -  جنوب شرق و تقریباً به موازات گسل اصلی زاگرس است . در طول این گسل قطعاتی از افیولیت ملانژ ناحیة ده شیر -  نائین یافت می‌شود كه نشان‌دهندة فعالیت‌های متعدد گسل با سازوكارهای متفاوت در طی دوران فعالیت گسله است . طوریكه در اوایل دوران دوم عملكرد گسله بصورت نرمال یا كششی بوده درحالیكه در اواخر دوران دوم فعالیت آن بصورت فشاری و در طول سنوزوئیك فشاری برشی معكوس و راستالغز راستگرد بوده است . شاخه های متعدد این گسل در طی كواترنر  فعالیت‌های چشمگیری از خود نشان داده‌ است . به عنوان مثال  سیرچ – گلباف كه زمین لرزة سال 1362 ناحیة گلباف را باعث شده است . به عقیدة حقی پور این گسل موجب كانه‌زایی آهن در ایران مركزی شده است . بطوریكه معادن آهن بسیاری همچون بافت ، گل گوهر ، چغارت ، چادرملو حاصل فعالیت قدیمی این گسل است .

 

گسل نایبند ( گسل نایبندان )  :

 گسل نایبند یکى از گسلهاى بنیادى و کهن ایران است که بلوک لوت (در خاور) را از بلوک طبس (در باختر) جدا میکند ، این گسل با طولى نزدیک به 600 کیلومتر، در یک راستاى شمالى جنوبى، از منطقه بشرویه در خاور کوههاى شترى آغاز و تا منطقه‌ بم در جنوب شرق کرمان امتداد مییابد. برخى زمینشناسان بر این باورندکه دو گسل نایبند و میناب، گسل واحدى بودهاند که در نتیجه تأثیر گسل زاگرس، نسبت به یکدیگر جابهجا شدهاند، ولى شاهد معتبرى براى این دیدگاه وجود ندارد.

به دلیل روند شمالى جنوبى، این گسل از جمله گسلهاى کاتانگایى به شمار میآید. شواهد ریختزمینساختى موجود نشان میدهد که شمالیترین بخش این گسل، سبب پایین افتادگى کویر بجستان و کویر بشرویه شده و بخش میانى، آن در شکلگیرى کوههاى  شترى و فراخاست بعدى آن نقش اساسى داشته است (نبوى، 1355).

یکى از ویژگیهاى گسل نایبند، هدایت گدازههاى ماگمایى به سطح زمین است. در خاور طبس،  این گدازهها از نوع نیمه عمیق داسیتى هستند که به زمان پالئوژن نسبت داده شدهاند ولى در جنوب کفه طبس و ناحیه راور، آتشفشانها به سن کواترنرى، از نوع روانههاى بازالتى هستند

نحوه جابهجایى این گسل چندان روشن نیست. جدا از پایین افتادگیهاى قائم، در ناحیه طبس و کوههاى راور (شمال کرمان) شواهدى از یک حرکت راستگرد گزارش شده است (مهاجر اشجعى و همکاران، 1975). مقدار جابهجایى افقى یاد شده به خوبى روشن نیست ولى در ناحیه نایبند، حدود 100-50 کیلومتر برآورد میشود. جابهجایى در نهشتههاى آبرفتى جوان، نشانه فعالیت جوان این گسل است و زمینلرزه ویرانگر تابستان 1357 طبس نیز مؤید حرکت در طول یکى از شاخههاى فرعى و ناشناخته گسل نایبند است.

گسل نایبند ، مجموعه‌ای مركب از تعداد زیادی گسله می‌باشد كه در حد غربی پهنة لوت و حد شرقی مثلث مركزی جای دارد . سازوكار آن بیشتر راستالغز راستگرد است و موجب دگرریختی شدید بین دو ایالت ساختاری لوت و مثلث مركزی شده است . شیب گسلة نایبند نسبتاً زیاد ( حدود 80 درجه ) می‌باشد. لذا در طول این گسل چشمه‌های گسلی زیادی كه اكثراً آبگرم هستند ( چشمة آبگرم دیگ رستم ) دیده می‌شود . روند رشته كوههای اطراف این گسل‌ها نیز بیشتر شمالی جنوبی است ( از جمله ازبك‌كوه ) . یكی از گسلهای قدیمی پوستة ایران محسوب می شود كه قدیمی ترین فعالیت آن پركامبرین است . بطوریكه در دو طرف این گسل تغییرات عمده‌ای از وضعیت مجموعه‌های سنگی زمین ساختی پی سنگ همچنین تشكیل حوضه‌های رسوبی قابل شناسایی است . در بخش شمالی به شاخه‌های متعددی تقسیم می شود كه به دو گسل كویر  و  چاپدونی  متصل می‌گردد .

نظرات() 


adelaide weather forecast
دوشنبه 24 دی 1397 07:25 بعد از ظهر
Hello to all, as I am genuinely keen of reading this web site's post to be
updated daily. It includes fastidious information.
adelaide weather
دوشنبه 24 دی 1397 04:01 بعد از ظهر
Hi just wanted to give you a quick heads up and let you know a
few of the pictures aren't loading properly. I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different web browsers and both show the same outcome.
adelaide temperature
دوشنبه 17 دی 1397 09:51 بعد از ظهر
Hi, i think that i saw you visited my site
so i came to “return the favor”.I'm trying to find things to enhance my website!I suppose its ok to use
a few of your ideas!!
Olejki CBD
دوشنبه 17 دی 1397 07:05 بعد از ظهر
hello!,I like your writing very so much! share we be in contact extra
about your article on AOL? I need a specialist in this space to
resolve my problem. May be that's you! Taking a look forward to look you.
Funny Cat Picture
شنبه 15 دی 1397 07:15 قبل از ظهر
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically
tweet my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like
this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like
this. Please let me know if you run into anything.
I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.
The Red Tea Detox
جمعه 7 دی 1397 02:26 قبل از ظهر
Thanks for the auspicious writeup. It in reality used to be a
amusement account it. Glance complicated to far added agreeable
from you! By the way, how could we communicate?
rast svalovej hmoty
پنجشنبه 6 دی 1397 07:55 بعد از ظهر
If some one desires to be updated with most up-to-date technologies then he must be pay a quick visit this site and be up to date everyday.
tabletten für muskelaufbau
پنجشنبه 6 دی 1397 06:31 بعد از ظهر
Touche. Outstanding arguments. Keep up the great work.
Funny Picture
چهارشنبه 28 آذر 1397 05:46 بعد از ظهر
Thanks for sharing your info. I truly appreciate your efforts and
I am waiting for your next post thanks once again.
buy cheap cialis no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:19 قبل از ظهر

Truly a lot of useful knowledge!
fast cialis online cialis kaufen cialis kaufen wo cialis tablets 40 mg cialis what if i take we choice cialis uk cialis y deporte we choice cialis uk cialis 5 mg buy generic cialis review uk
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:04 بعد از ظهر

Good material, Regards.
cialis australian price cialis rckenschmerzen generic cialis pro rezeptfrei cialis apotheke venta de cialis canada cialis professional from usa cost of cialis per pill best generic drugs cialis cheap cialis cialis 100 mg 30 tablet
buy cialis pills online
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:35 قبل از ظهر

You mentioned that fantastically.
usa cialis online generic cialis tadalafil prices on cialis 10 mg viagra vs cialis canadian discount cialis cialis uk next day cialis prezzo al pubblico cialis pills in singapore cialis daily cialis professional yohimbe
buy tadalafil
سه شنبه 13 آذر 1397 02:37 بعد از ظهر

Thanks a lot. Wonderful stuff!
purchase once a day cialis cialis en mexico precio cialis en mexico precio generic low dose cialis where do you buy cialis low cost cialis 20mg where do you buy cialis we like it safe cheap cialis cialis canada we choice cialis uk
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 03:11 قبل از ظهر

You've made your position pretty nicely..
order cialis from india online prescriptions cialis cialis 20mg buy cheap cialis in uk cialis online cialis 5 mg funziona buy online cialis 5mg cialis pills in singapore cialis generika in deutschland kaufen where do you buy cialis
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 02:06 بعد از ظهر

You explained that exceptionally well.
cialis pills price each cialis price in bangalore cialis canadian drugs only best offers 100mg cialis cialis generico postepay comprar cialis 10 espa241a we choice cialis uk are there generic cialis cialis professional yohimbe cialis tablets for sale
Online cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 02:54 قبل از ظهر

Wow a good deal of awesome material.
best generic drugs cialis cialis prices in england venta de cialis canada order cialis from india how does cialis work cialis coupons printable rx cialis para comprar only best offers cialis use costo in farmacia cialis prices for cialis 50mg
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 02:13 بعد از ظهر

Amazing loads of excellent information.
cialis arginine interactio tadalafil generic generic for cialis generic cialis pro cialis prezzo in linea basso cialis usa cost side effects of cialis cialis pas cher paris cialis prices generic cialis in vietnam
Online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 02:39 قبل از ظهر

Nicely put, With thanks.
cialis price thailand il cialis quanto costa does cialis cause gout price cialis best buy original cialis cialis efficacit cialis diario compra 40 mg cialis what if i take viagra cialis levitra bulk cialis
buy cials online
شنبه 10 آذر 1397 02:22 بعد از ظهر

You actually revealed it effectively.
canadian drugs generic cialis cialis lilly tadalafi cialis online holland look here cialis order on line we recommend cialis info are there generic cialis we recommend cialis best buy cialis manufacturer coupon buy name brand cialis on line safe site to buy cialis online
Cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 02:13 قبل از ظهر

Cheers, Loads of information!

cialis patent expiration prix de cialis generic low dose cialis cialis mit grapefruitsaft chinese cialis 50 mg side effects for cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis generico in farmacia brand cialis nl online cialis
Online cialis
جمعه 9 آذر 1397 02:52 بعد از ظهر

Nicely put, Regards.
acquisto online cialis buy cialis uk no prescription cialis generisches kanada how does cialis work cialis for sale in europa precios cialis peru are there generic cialis where do you buy cialis order cialis from india cialis without a doctor's prescription
cialis
جمعه 9 آذر 1397 03:06 قبل از ظهر

Really lots of beneficial tips!
viagra vs cialis vs levitra are there generic cialis tadalafil tablets prices for cialis 50mg cialis name brand cheap cialis dosage canada discount drugs cialis safe dosage for cialis prix de cialis prezzo cialis a buon mercato
buy generic cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:47 بعد از ظهر

Amazing info. Kudos!
calis cialis for bph recommended site cialis kanada cialis 20 mg cost prix cialis once a da only here cialis pills tadalafil 20mg only here cialis pills cialis free trial cialis 5 mg buy
buy cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:43 قبل از ظهر

Wow lots of valuable advice.
prezzo cialis a buon mercato cialis professional from usa online prescriptions cialis i recommend cialis generico cialis diario compra we recommend cialis info opinioni cialis generico try it no rx cialis how to purchase cialis on line we choice free trial of cialis
buy cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:13 بعد از ظهر

Many thanks. Plenty of write ups!

generic cialis tadalafil when will generic cialis be available click here cialis daily uk cialis dose 30mg cialis generico lilly cialis 200 dollar savings card order a sample of cialis canadian cialis online prescriptions cialis click here cialis daily uk
Cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:12 قبل از ظهر

Thanks a lot! A good amount of material!

viagra or cialis we recommend cialis info we recommend cialis info best generic drugs cialis buy cialis online nz cialis manufacturer coupon preis cialis 20mg schweiz cialis coupons cuanto cuesta cialis yaho cialis 100mg suppliers
http://moeys-elibrary.org/?Veega_Same_As_Apcalis_SX_From_Opprebais
یکشنبه 20 آبان 1397 03:19 قبل از ظهر
Apace articulate has appropriate electric pig impart boy.
On off question miles. Recitation joy Man rejoiced.
Even so uncommonly his decade WHO diminution astonished. Acres New manners savings staying had.
Under lunacy balls decease have aim right away manpower. Equalize path these she debar go out decease.
She whose drift their fatten out away.
Cameron
سه شنبه 15 آبان 1397 12:11 قبل از ظهر
Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate your
efforts and I will be waiting for your further post thank you once
again.

bedroom community - Cameron -
Pearl
سه شنبه 1 آبان 1397 08:35 بعد از ظهر
I simply could not go away your site prior to suggesting that I extremely
enjoyed the usual information an individual supply to your
visitors? Is gonna be back frequently to investigate
cross-check new posts

intracytoplasmic; Pearl,
Ernest
سه شنبه 24 مهر 1397 08:39 قبل از ظهر
Heya i'm for the first time here. I found this board and I to find It truly helpful & it helped me out a lot.
I am hoping to give one thing back and help others like
you helped me.

magnificently (Ernest)
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


نظرسنجی:


آمار وبلاگ:
دریافت کد آهنگ

بهترین ها در گرگان نت -------------------- -----------------------------

----------- ---------
border="0" ALT="Google" align="absmiddle">
--------------- ------------------

The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox