تبلیغات
GEOLOGY - گسل‎هاى ایران مرکزى
 
از آتشی که برای کافران آماده شده است بترسید

گسل‎هاى ایران مرکزى

نوشته شده توسط :علی امینی
یکشنبه 27 بهمن 1387-08:50 بعد از ظهر

 

» گسل دورونه (گسل کویر بزرگ)

» گسل میامى  (شاهرود)

» گسل پشتبادام

» گسل قم زفره

» گسل دهشیر (نایین بافت)

» گسل نایبند

 

 

 

گسل دورونه (گسل کویر بزرگ) :

گسل دورونه (ولمن، 1966) یا گسل کویر بزرگ (اشتوکلین، 1973)، حدود 700 کیلومتر طول دارد که از نایین، در یک راستاى شمال خاورى جنوب باخترى تا ناحیه دورونه در جنوب باخترى کاشمر ادامه دارد و از دورونه، با یک روند خاورى باخترى، با خمیدگى به سمت جنوب، تا مرز افغانستان ادامه مییابد (شکل 9-5). به نظر میرسد گسل دورونه ادامه گسل خاورى باخترى هرات افغانستان است. از آنجا که جابهجایى دو گسل درونه و هرات در حدود 100 کیلومتر است، به نظر میرسد حرکت چپگرد گسل هریرود باعث جدایى و جابهجایى این دو گسل شده است.

در امتداد این گسل، بلوکها به دو صورت چپگرد و راستگرد حرکت کردهاند ولى بدون شک یکى از آخرین حرکتهاى آن از نوع راستگرد است. برخى از زمینشناسان، گسل نایین  بافت را دنباله گسل درونه دانسته و بر این باورند که این گسل، در حقیقت یک گسل کاتانگایى با روند شمالى   جنوبى  است که بعدها در اثر حرکت کوهزایى کالدونى تغییر جهت داده است که این نظر نیاز به بازنگرى دارد.

.

تأثیر قابل ملاحظه این گسل بر روى بادزنهاى آبرفتى کوهپایهاى و نیز بر روى رسوبات جوان کویرى گویاى حرکات جوان کواترنرى آن است. ولمن از روى جابهجاییهاى موجود در رسوبات آبرفتى، حرکت چپگردى به میزان 200 متر را پیشنهاد میکند. در حالى که، چالنکو (1973) با مطالعه حدود 60 کیلومتر از طول این گسل بین تربتحیدریه و کاشمر، به حرکات قائم این گسل اشاره دارد. به باور چالنکو، دو زمینلرزه 1904 کاشمر و 1923 تربتحیدریه مربوط به حرکتهاى این گسل است.

. گسل كمانی درونه در بخش شرقی روند شمال غرب -  جنوب شرق با سازوكار برشی فشاری راستگرد و بخش غربی آن شمال غرب -  جنوب شرق با سازوكار برشی فشاری چپگرد عمل می كند . شناخت آن بر روی نقشه، عكس هوایی و در سطح زمین بسیار راحت است . واحدهای سنگی در دو طرف این گسل كاملاً مختلف هستند . در شمال این گسل افیولیت ملانژهای و آذر آواری های ناحیه سبزوار و تربت حیدریه و در جنوب سنگهای نئوژن و رسوبات پالئوزوئیك -  مزوزوئیك دیده می شود . در یك منطقه مثلث شكل در شمال گسل ( بعبارت دیگر شاخة فرعی گسل درونه بنام گسل ریواش ) موجب راندگی یك بخش مثلثی شكل بر روی ناحیة سبزوار شده كه اصطلاحاً  مثلث تكنار  نامیده می شود . بریدگی رسوبات كواترنر در ناحیة درونه ، بردستكن و ناحیة جغتای تغییر مسیر آبراهه‌ها ، رانده شدن واحدهای افیولیت ملانژ و آذر آواری بر روی دشت كاشمر و فعالیت چشمه‌های گسلی و كانه‌زایی در پهنة برشی، همه حكایت از فعال بودن این گسل در عهد حاضر است . بر اساس مطالعات ژئوفیزیك پی سنگ ایران توسط این گسل قطع شده و از پركامبرین تا عهد حاضر فعال بوده است .

 

 

گسل میامى  (شاهرود) :

گسل میامى یکى از گسلهاى طولى و عمده ایران مرکزى است که از خاور شاهرود تا مرز افغانستان ادامه دارد. گسلی كمانی شكل است كه عمدتاً مرز بین ایالات ساختاری بینالود و كویر سبزوار را تشكیل داده است . محدوده گسترش گسل از غرب شاهرود تا نواحی تایباد است . گسل دارای دو بخش شرقی و غربی می باشد. كه بخش غربی آن شمال شرق -  جنوب غرب است . بخش شرقی آن  شمال غرب -  جنوب شرق است . بخش غربی حركت چپگرد و بخش شرقی آن حركت راستالغز راستگرد دارد . به این گسل ، گسل شاهرود نیز می‌گویند . در بخش شرقی گسله‌های فرعی از این گسل بوجود آمده كه یكی از آنها گسلة سنگ بست شاندیز است كه مرز بینالود و كپه داغ را در جنوب مشهد تشكیل داده است . این گسل یكی از قدیمی ترین گسلهای پوستة ایران است كه فعالیت آن از پركامبرین تا عهد حاضر قابل شناسایی است .نبوى (1355) این گسل را ادامه خاورى گسل عطارى و یا گسل سمنان میداند که ممکن است بخش خاورى آن تا گسل هرات در افغانستان ادامه داشته باشد.

در نواحى میامى عباسآباد (خاور شاهرود) این گسل، مرز شمالى مجموعههاى افیولیتى موجود در منطقه را مشخص میکند. بنابراین، این گسل میتواند مرز شمالى کافت سبزوار شاهرود باشد . بر پایه گزارش اشتامفلى (1978)، گسل میامى تا آخرین مراحل چینخوردگى آلپى در پلیوسن حرکت راستگرد داشته است.

 

 

گسل پشتبادام :

از گسلهاى قدیمى (پرکامبرین) و ژرف و خمیده ایران مرکزى است که در ایجاد فرابوم و فروبومها و تفکیک رخسارههاى ناحیه پشتبادام نقش داشته است.

دارای روند شمال شرق -  جنوب غرب است . در واقع از شمال غرب مثلث مركزی نیز محسوب می شود . انتهای شمالی آن به گسلة درونه می‌پیوندد . گسل پشت بادام در طول خود دارای سازوكارهای متفاوتی است بطوریكه هم معكوس و هم راستالغز عمل می‌كند . حركت راستالغز آن گاهی راستگرد و در بعضی بخشها چپگرد بوده كه حركت پیچیده‌ای از این گسل را بوجود آورده است . در باره حرکت افقى آن  نمیتوان دلیلى ارائه کرد، ولى راستگرد بودن آن محتمل است.در طول گسل تغییر شكلهای متعددی به چشم می‌خورد كه حاكی از پیچیدگی عملكرد این گسل در این منطقه است . در طول گسل پشت بادام زون برشی خردشدة نسبتاً عریضی بوجود آمده كه كانی سازی‌های متعدد سرب و روی همچنین آهن را باعث شده است (  مشابه سرب و روی ناحیة راونج ) .

 

گسل قم زفره :

این گسل روند شمال باخترى جنوب خاورى دارد. یك گسل مركب با دو روند متفاوت است . بخش شمالی تـقریباً به موازات زاگرس ( N130 )  و بخش جنوبی ( از قم تا  زفره ) تـقریباً دارای روند N165  است . این گسل در واقع نوار نطنز -  بزمان را قطع كرده . دارای سازوكار راستگرد بوده و موجب جابجایی پلكانی یا  En- Echelon   در نوار نطنز -  بزمان شده است . در منطقة قم پیچش گسل به سمت غرب موجب برپایی ارتفاعات قم بر روی حوضة فروافتادة قم شده است . سازو كار گسلة قم بیشتر راستالغز راستگرد ولی با مؤلفة معكوس است نقشههاى زمینشناسى موجود، گسل زفره را  ادامه گسل تبریز نشان میدهند که از 2 کیلومترى باختر شهرستان نطنز گذشته و تا جنوب زفره ادامه مییابد ولى تصور میشودکه تا باتلاق گاوخونى ادامه داشته باشد. این گسل راستگرد قائم تا نزدیک به قائم است که به طرف خاور خوابیدگى دارد و در ناحیه نطنز، سنگهاى کرتاسه را به میزان دو کیلومتر جابهجا کرده است (نبوى، 1355). به باور گروهى از زمینشناسان، این گسل و گسلهاى موازى آن (گسل کاشان، گسل غرب اردستان، گسل ساوه) در پیدایش سنگهاى آتشفشانى نوار ارومیه بزمان نقش مؤثرى داشتهاند.

 

 

گسل دهشیر (نایین بافت) :

این گسل 350 کیلومترى (به احتمال 500 کیلومترى)، روند شمال شمال باخترى جنوب جنوب خاورى و شیب نزدیک به قائم دارد که از جنوب باخترى شهرستان نایین شروع و تا نزدیک سیرجان ادامه مییابد. از دهشیر تا شهربابک، قسمتى از آمیزههاى افیولیتى  ایران مرکزى  در بخش باخترى آن و در طول بیش از 200 کیلومتر رخنمون دارد که ممکن است نشانگر مرز جنوب باخترى ریزقاره ایران مرکزى باشد.

از دهشیر به طرف شمال، این گسل تغییر جهت داده و تا نایین ادامه مییابد  (نبوى، 1355). تغییر جهت گسل دهشیر، مدیون گسل دیگرى به نام ندوشن مروست است که در کفه ابرقو - سیرجان، سبب جابهجایى گسل دهشیر شده است. ادامه جنوبى این گسل روشن نیست ولى ممکن است تا فروافتادگى جازموریان و حتى مرز پاکستان ادامه داشته باشد.

بریده شدن رسوبات کواترنرى به وسیله این گسل، گویاى حرکات کواترنرى آن است. اگر چه شیب گسل نزدیک به قائم دانسته شده ولى این گسل با یک حرکت راستگرد، سبب جابهجایى رسوبات کرتاسه بالا به میزان 50 کیلومتر شده است (عمیدى، 1975). هیچ کانون زمینلرزهاى بر روى این گسل گزارش نشده، ولى رخداد زمینلرزه بسیار محتمل است (بربریان، b 1976).

اسامی متعدد آن ده شیر یا نائین -  بافت  است . روند آن شمال غرب -  جنوب شرق و تقریباً به موازات گسل اصلی زاگرس است . در طول این گسل قطعاتی از افیولیت ملانژ ناحیة ده شیر -  نائین یافت می‌شود كه نشان‌دهندة فعالیت‌های متعدد گسل با سازوكارهای متفاوت در طی دوران فعالیت گسله است . طوریكه در اوایل دوران دوم عملكرد گسله بصورت نرمال یا كششی بوده درحالیكه در اواخر دوران دوم فعالیت آن بصورت فشاری و در طول سنوزوئیك فشاری برشی معكوس و راستالغز راستگرد بوده است . شاخه های متعدد این گسل در طی كواترنر  فعالیت‌های چشمگیری از خود نشان داده‌ است . به عنوان مثال  سیرچ – گلباف كه زمین لرزة سال 1362 ناحیة گلباف را باعث شده است . به عقیدة حقی پور این گسل موجب كانه‌زایی آهن در ایران مركزی شده است . بطوریكه معادن آهن بسیاری همچون بافت ، گل گوهر ، چغارت ، چادرملو حاصل فعالیت قدیمی این گسل است .

 

گسل نایبند ( گسل نایبندان )  :

 گسل نایبند یکى از گسلهاى بنیادى و کهن ایران است که بلوک لوت (در خاور) را از بلوک طبس (در باختر) جدا میکند ، این گسل با طولى نزدیک به 600 کیلومتر، در یک راستاى شمالى جنوبى، از منطقه بشرویه در خاور کوههاى شترى آغاز و تا منطقه‌ بم در جنوب شرق کرمان امتداد مییابد. برخى زمینشناسان بر این باورندکه دو گسل نایبند و میناب، گسل واحدى بودهاند که در نتیجه تأثیر گسل زاگرس، نسبت به یکدیگر جابهجا شدهاند، ولى شاهد معتبرى براى این دیدگاه وجود ندارد.

به دلیل روند شمالى جنوبى، این گسل از جمله گسلهاى کاتانگایى به شمار میآید. شواهد ریختزمینساختى موجود نشان میدهد که شمالیترین بخش این گسل، سبب پایین افتادگى کویر بجستان و کویر بشرویه شده و بخش میانى، آن در شکلگیرى کوههاى  شترى و فراخاست بعدى آن نقش اساسى داشته است (نبوى، 1355).

یکى از ویژگیهاى گسل نایبند، هدایت گدازههاى ماگمایى به سطح زمین است. در خاور طبس،  این گدازهها از نوع نیمه عمیق داسیتى هستند که به زمان پالئوژن نسبت داده شدهاند ولى در جنوب کفه طبس و ناحیه راور، آتشفشانها به سن کواترنرى، از نوع روانههاى بازالتى هستند

نحوه جابهجایى این گسل چندان روشن نیست. جدا از پایین افتادگیهاى قائم، در ناحیه طبس و کوههاى راور (شمال کرمان) شواهدى از یک حرکت راستگرد گزارش شده است (مهاجر اشجعى و همکاران، 1975). مقدار جابهجایى افقى یاد شده به خوبى روشن نیست ولى در ناحیه نایبند، حدود 100-50 کیلومتر برآورد میشود. جابهجایى در نهشتههاى آبرفتى جوان، نشانه فعالیت جوان این گسل است و زمینلرزه ویرانگر تابستان 1357 طبس نیز مؤید حرکت در طول یکى از شاخههاى فرعى و ناشناخته گسل نایبند است.

گسل نایبند ، مجموعه‌ای مركب از تعداد زیادی گسله می‌باشد كه در حد غربی پهنة لوت و حد شرقی مثلث مركزی جای دارد . سازوكار آن بیشتر راستالغز راستگرد است و موجب دگرریختی شدید بین دو ایالت ساختاری لوت و مثلث مركزی شده است . شیب گسلة نایبند نسبتاً زیاد ( حدود 80 درجه ) می‌باشد. لذا در طول این گسل چشمه‌های گسلی زیادی كه اكثراً آبگرم هستند ( چشمة آبگرم دیگ رستم ) دیده می‌شود . روند رشته كوههای اطراف این گسل‌ها نیز بیشتر شمالی جنوبی است ( از جمله ازبك‌كوه ) . یكی از گسلهای قدیمی پوستة ایران محسوب می شود كه قدیمی ترین فعالیت آن پركامبرین است . بطوریكه در دو طرف این گسل تغییرات عمده‌ای از وضعیت مجموعه‌های سنگی زمین ساختی پی سنگ همچنین تشكیل حوضه‌های رسوبی قابل شناسایی است . در بخش شمالی به شاخه‌های متعددی تقسیم می شود كه به دو گسل كویر  و  چاپدونی  متصل می‌گردد .

نظرات() 


http://cialissv.com/
دوشنبه 22 مرداد 1397 05:35 بعد از ظهر

This is nicely said! !
look here cialis cheap canada callus preis cialis 20mg schweiz cialis 10mg prix pharmaci generic cialis tadalafil prescription doctor cialis acheter cialis meilleur pri cialis online holland cialis 200 dollar savings card miglior cialis generico
taller de tapas
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 08:19 قبل از ظهر
Greetings! Very helpful advice within this post! It's the little changes that will make the greatest changes.

Many thanks for sharing!
Cialis pills
جمعه 7 اردیبهشت 1397 09:03 بعد از ظهر

Kudos! I like it!
how does cialis work chinese cialis 50 mg cialis sans ordonnance where cheapest cialis free cialis generic cialis 20mg tablets effetti del cialis viagra cialis levitra cialis online holland cialis generic availability
Viagra prices
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 09:37 قبل از ظهر

Wonderful tips. Thank you.
usa online pharmacy buy levitra viagra viagra online pharmacy levitra buyviagra how to get viagra with prescription buy viagra online without rx buy viagra with prescription online where to buy viagra pills buy viagra china buy viagra no prescription
Buy cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 01:55 قبل از ظهر

Really all kinds of awesome knowledge.
prezzo cialis a buon mercato india cialis 100mg cost only here cialis pills cialis price thailand cialis preise schweiz buy cialis online nz cialis daily new zealand cialis 20mg prix en pharmacie cialis pills boards cialis flussig
Buy cialis online
دوشنبه 28 اسفند 1396 05:15 قبل از ظهر

Nicely put, Thanks.
cialis mit grapefruitsaft where do you buy cialis cialis generico cialis generique 5 mg click now buy cialis brand generic low dose cialis cialis uk next day side effects of cialis viagra or cialis cialis baratos compran uk
Nintendo Switch
سه شنبه 7 آذر 1396 10:19 بعد از ظهر
کسی که لزوما دست را به شدت به مقالات من تحمیل می کند
ممکن است دولت این اولین بار است که من وب سایت خود را به اشتراک گذاشتهایم و به این نقطه؟
من با تحقیقاتی که انجام داده اید شگفت زده شدید تا این واقعی را بی نظیر ارائه دهید.
کارت عالی بود!
cam4 token hack v2.3.exe
دوشنبه 6 آذر 1396 05:50 بعد از ظهر
راه خود را برای گفتن همه چیز در این پست در واقع دقیق است، هر کسی قادر به بدون درک آن را درک کنید، بسیار سپاسگزارم.
medicare supplemental insurance plans
جمعه 3 آذر 1396 07:34 بعد از ظهر
بسیار توصیف پست، من آن را کمی دوست داشتم. آیا بخش 2 وجود خواهد داشت؟
std testing
شنبه 13 آبان 1396 11:20 بعد از ظهر
وای، این مقاله خوب است، خواهر من چنین چیزهایی را تحلیل می کند، بنابراین من قصد دارم او را انتقال دهم.
feet problems
دوشنبه 27 شهریور 1396 06:25 بعد از ظهر
I think this is one of the most vital information for me.
And i'm glad reading your article. But should remark on few general things,
The site style is ideal, the articles is really great :
D. Good job, cheers
chaturbate token hack mac
دوشنبه 13 شهریور 1396 06:50 قبل از ظهر
Thanks for every other informative blog. Where else
may I get that kind of info written in such an ideal
method? I have a undertaking that I'm just now working on, and I've
been on the glance out for such info.
How do you get a growth spurt?
جمعه 13 مرداد 1396 04:41 بعد از ظهر
What's Going down i'm new to this, I stumbled upon this I've found
It absolutely useful and it has helped me out loads.
I am hoping to contribute & help other customers like its helped me.
Great job.
http://overjoyedmercen76.page.tl/
جمعه 13 مرداد 1396 03:50 بعد از ظهر
It's a shame you don't have a donate button! I'd most certainly donate to this outstanding blog!
I guess for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed
to my Google account. I look forward to fresh updates and will share this
website with my Facebook group. Chat soon!
Foot Complaints
شنبه 7 مرداد 1396 10:21 بعد از ظهر
Wow, fantastic blog layout! How long have you
been blogging for? you make blogging look easy.
The overall look of your web site is fantastic, as well as the content!
free std testing clinics near me
یکشنبه 4 تیر 1396 11:12 بعد از ظهر
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین ابتدا آیا نه
حل و فصل کاملا با من پس از برخی
از زمان. جایی درون جملات شما موفق به من مؤمن متاسفانه تنها برای کوتاه در حالی که.
من این کردم مشکل خود را با جهش در مفروضات و شما
خواهد را خوب به پر همه کسانی معافیت.
که شما در واقع که می توانید انجام من خواهد قطعا تا پایان مجذوب.
Mary
شنبه 23 اردیبهشت 1396 06:45 قبل از ظهر
Fantastic web site. Lots of helpful information here.
I'm sending it to several friends ans additionally
sharing in delicious. And naturally, thanks to your
effort!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


نظرسنجی:


آمار وبلاگ:
دریافت کد آهنگ

بهترین ها در گرگان نت -------------------- -----------------------------

----------- ---------
border="0" ALT="Google" align="absmiddle">
--------------- ------------------

The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox